Нормативна та правова базаНормативно-правові засади функціонування загальної середньої освіти

Нормативні документи з виховної роботиНормативні документи з позашкільної освітиНормативно-правові засади функціонування психологічної служби в системі освіти


2. Декларація прав людини.
3. Конвенція про права дитини


Закони України
1. Закон України «Про освіту» (від 23.05.1991 р. № 1060-ХП).
2. Закон України «Про професійно-технічну освіту» (від 10.02.1998 р.№ 103/98-ВР).
3. Закон України «Про дошкільну освіту (від 11.07.2001 р. № 2628-ІП).
4. Закон України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 р. №651-XIV).
5. Закон України «Про позашкільну освіту (від 22.06.2000 р.№ 1841-III).
6. Закон України «Про забезпечення ор¬ганізаційно-правових умов соціального захис¬ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь¬кого піклування» (від 11.01.05).
7. Конституція України.
Постанови Кабінету Міністрів
1. Постанова КМУ «Про поліпшення вихо¬вання, навчання, соціального захисту та ма¬теріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» (від 05.04.94 за № 226).
2. Постанова Кабміну України «Про затвер¬дження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам» (від 14.04.97 за №346).
3. Постанова Кабміну України про «Поря¬док виплати надбавок за вислугу років педа¬гогічним та науково-педагогічним працівни¬кам навчальних закладів і установ освіти» (від 31.01.01 за №78).
4. Постанова КМУ»Про перелік кваліфіка¬ційних категорій і педагогічних звань педаго¬гічних працівників» (від 26.04.03 № 632).

Накази Міністерства освіти і науки України

1. Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ від 03.05.1999 р. № 127).
2. Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ від 07.06.2001 р. № 439).
3. Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи (наказ від 15.08.2000 р. № 386).
4. Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (лист від 15.06.2004 р. № 1/9-324).
5. Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (лист від 27.08.2000 р. № 1/9-352).
6. Про зарахування часу роботи на посаді «психолог» до стажу педагогічної роботи практичних психологів загальноосвітніх та інших навчальних закладів (лист від 18.05.2001 р. № 1/9-193).
7. Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист від 13.12.2001 р. № 1/9-439).
8. Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ від 19.10.2001р. №691).
9. Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ від 20.04.2001 р. № 330).
10. Про найменування посад, розміри посадових окладів, тривалість щорічної відпустки працівників психологічної служби /лист від 30.10.2003 р. № 1/9-488).
12. Про тривалість робочого тижня практичних психологів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (лист від 14.02.2005 р. № 1/9-64).
13. Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам (наказ від 04.07.2005 р. № 396).
14. Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів (лист від 08.12.2005 р. № 1/9-701).
15. Наказ МОН України № 844 від 25.12.2006 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми».

Листи Міністерства освіти і науки України
1. Лист МОН України № 1/9-667 від 23.08.06 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх».
2. Лист МОН України № 864 від 28.12.2006 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України».
3. Лист Мон України № 1/9-448 від 27.07.07 «Про проведення психологічних та соціологічних досліджень серед учасників навчально-виховного процесу».
4. Про планування діяльності, ведення до¬кументації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (від 27.08.2000 за №1/9-352).
5. Про зарахування стажу роботи на посаді «Психолог» до стажу педагогічної роботи практичного психолога (від 18.05.01 за № 1/9-193).
6. Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних пе¬дагогів навчальних закладів (від 08.12.05 за №1/9-701).
7. Про діяльність психологічної служби у 2013/2014 навчальному році
8.  Про впровадження  факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти 
9. Організаційно-методичні вказівки шодо діяльності міської психологічної служби


Нормативно-правові акти щодо організації функціонування дошкільних закладів
1.  Закон України «Про дошкільну освіту»
2.  Закон України «Про охорону дитинства»
3.  Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної се­ редньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»
4.  Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні (Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008)
5.  Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.04. 2011 № 629)
6.  Конвенція про права дитини (з 27 вересня 1991 р.)
Загальні питання
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України
1.   Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад» «загальноосвітній навчальний заклад - до­ шкільний навчальний заклад» (затверджено постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 12.03.2003 №306; зміни - постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №768)
2.   Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабі­нету Міністрів України від 12.03.2003 №305)
3.   Положення про центр розвитку дитини (затверджене постановою Кабінету Міні­ стрів України від 15.10.2009 №1124)
4.   Примірне положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загаль­ноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю» (затверджене наказом Мініс­терства освіти і науки України від 23.03.2005 №178)
5.   Типове положення про атестацію педагогічних працівників (затверджено наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 №930, зареєстровано в Міністерстві юс­тиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550)
6.   Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затвердже­не наказом Міністерства освіти України від 07.11.2000 №522)
7.   Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільних навчальних за­кладів (затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 №398)
9.   Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально- виховних закладів України (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 №455; зміни - наказ Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 №73)
10.Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до дер­жавної і комунальної форми власності (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796)
11.Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних за­кладів (постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243; зміни - по­ станови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003, від 22.06.2005 №507)
12.Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963; зміни внесено згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №432 (432-2001-п), від 14.01.2004 №40 (40-2004-п), від 17.11.2004 №1567 (1567-2004-п), від 30.11.2005 №1148 (1148-2005-п), від 22.02.2006 №203 (203-2006-п), від 31.01.2007 №94 (94-2007-п), від 26.06.2007 №872 (872-2007-п)

Нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
1. Примірний статут дошкільного навчального закладу (затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 №257)
2. Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 №1/9-711)
3. Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2009 №1/9-165)
4. Інструкція з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних    закладах (затверджена наказом Міністерства освіти України від 28.10.2008 №985)
5. Про порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компен­сую чого типу (затверджений наказом Міністерства освіти України, Міністер­ством охорони здоров'я України від 27.03.2006 №240/165)
6.  Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків)    компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),   і груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів (затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.02.2002 №128)
7. Нормативи наповнюваності груд дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу (затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.02.2002 №128)
8. Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізично­го та (або) розумового розвитку (наказ Міністерства освіти України від 27.11.2007 №1041)
9. Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами (затвер­джений наказом Міністерства освіти України, Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України від 27.7.1997 №383/239/131)
10.  Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу (друге видання, доповнене) (затвер­джений наказом Міністерства освіти України від 11.09.2002 №509)
11.  Примірна Інструкція з діловодства у дошкільних навчвальних закладах (затверджена нака­зом МОНМСУ від 01.10.2012 №1059)
12.  Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і кому­нальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (затверджений наказом Міністерства освіти України від 21.11.2002 №667; зареєстрований в Міністерстві  юстиції України 06.12.2002 за №953/7241)
13.  Про внесення змін до порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (за­тверджений наказом Міністерства освіти України від 25.07.2005 №431)
14.  Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів (затверджені наказом Міністерством освіти і науки України від 04.11.2010. №1055; зареєстровані Мініс­терством юстиції України 23.11.2010 за №1157/18452)
15.  Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу (затверджене наказом Міністерства освіти України від 09.11.2010 №1070)
16.  Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (затверджене наказом Міністерства освіти України від 19.10.2001 №691)

Інструктивні та інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
1.   Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуван­ням дітей (лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 №1/9-812)
2.   Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу (лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 №1/9-810)
3.   Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних за­кладах (лист Міністерства освіти України від 17.08.2005 №1/9-431)
4.   Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист Міністерства освіти Українивід 07.05.2007 №1/9-263)
5.   Підбір та використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти України від 17.03.2006 №1/9-153)
6.   Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закла­дів (лист Міністерства освіти і науки України від 18.02.2011 №1/9-114)
7.   Про недопущення відчуження та передачу в оренду земель дошкільних і загаль­ноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.03.2011 №1/9-180)
8.   Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закла­ду (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389)
9.   Інструктивно-методичними рекомендації «Про режим роботи дошкільних на­вчальних закладів» (лист Міністерства освіти і науки від 24.01.2007 №1/9-36)

 Медичне обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах
 1.   Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року №826).
2.   Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Мі­ністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 року №432/496)
3.   Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (затверджене спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за №1090/11370)
4.   4. Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу (затверджене спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за №1090/11370)
5.   Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу (затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністер­ства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496)
6.   Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допо­моги (затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496)

Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
 1.    Закон України «Про дитяче харчування»
2.    Закон України «Про якість та безпечність харчових продуктів»
3.    Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»
4.    Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (по­станова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591)
5.    Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних за­кладів (Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2002 № 1243)
6.    Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (постанова Кабінету Міні­стрів України від 21.05.1992 № 258)
7.   Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (за­тверджений спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністер­ством охорони здоров'я України від 01.06.2005 № 242/329)
8.   Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загально­ освітніх, позашкільних навчальних закладах (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 15.08.2006 №620/563)
9.   Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів пра­цівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 №280)
10.   Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчаль­них закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394)
11.   Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь (лист Міністерства осві­ти і науки України від 18.12.2008 №1/9-795)
12.  Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (за­тверджена спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністер­ства охорони здоров'я України від 17.04.2006 №298/227; зареєстровано в Мініс­терстві юстиції України 5 травня 2006 року за №523/12397)
13.  О дальнейшем улучшении проводимой в СССР обязательной С-витаминизации питання в лечебно-профилактических и других учреждениях (приказ Министра здравоохранения СССР от 24.08.1972 №695)
14.   Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады) от 20.03.1985 №3231-85.
15.   ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для спожи­вання людиною"
16.  СанПин 42-123-4117-86 „Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов"

 Фізкультурно-оздоровча робота у дошкільних навчальних закладах

1.   Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів (за­тверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486; зареє­стрована в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2003 за №904/822)
2.   Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчаль­них закладах (затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486; зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2003 за №904/822)
3.   Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкіль­них, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України (за­тверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 №458)
4.   Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (лист Міністерства освіти і "науки України від 27.08.2004 №1/9-438)
5.   Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу (лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 №1/9-563)

Нормативно-правове та методичне забезпечення дошкільної освіти
 Програми:
1.   Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)(Наказ МОНМСУ від 22.05.2012 № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти»)
2.   Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», 2008 р. (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.01.2009 №41)
3.   Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», кер. проекту Жебровський Б.М. (схвалена рішенням колегії МОНмолодьспорту від 01.03.2012, затверджена наказом МОНмолодьспорту від 21.05.12 р. № 604);
4.   Дитина в дошкільні роки: Програма розвитку, навчання та виховання (лист МО про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки» від 08.12.2010 №1/11-11178)
5.   Дитина, Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. / Наук. кер. - Прескура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У (лист МОН про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освітні науки» від 08.12.2010 № 1/11-11177)
6.      .Програма виховання дітей дошкільного віку «Українотворець» (автори: Коне ненко П. П., Касян Л. Г, Семенюченко О. В.; рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист № 1/ІІ-35І6 від 30.07.2008)
7.   Регіональна програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», авт.-упор. Білан О.І. (лист МОНмолодьспорту  про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» від 09.12.2011 № 1/11-11601).

Додаткові програми (парціальні)
1. Англійська мова для дітей дошкільного віку, автор Шкваріна Т.М.;
2.  Дитяча хореографія, автор Шевчук А.С.;
3. Кольорові долоньки, автор Ликова І.О.;
4.  Українотворець, керівник авторського колективу Кононенко П.П.;
6.   Лего-конструювання, автор Пеккер Т.В.;
7.   Навчальна програма безперервної правової освіти дітей у ДНЗ і учнів ЗНЗ      Харківської області, рішення метод ради КВНЗ “ХАНО” від 26.05.2011р.
8.   Програма “Цікавинка” з англійської мови, Жук Н.В., ДНЗ № 138, Фрунзенський р-он, м. Харків;
9.   “Чудовий світ танцю, Калініна О.М.. ДНЗ № 323, Дзержинський р-он, м.Харків;
10. Комп'ютерна грамота, автори Кугуєнко Н.Ф., Сиротенко С.А. , рішення методичної ради КВНЗ “ХАНО” від 23.08.2012р.

Нормативні документи
1.       Про планування роботи в дошкільних навчальних закладах (інструктивно-методичний  лист  Міністерства  освіти  і  науки   України  від  03.07.2009 №1/9-455)
2.       Інструктивно-методичними рекомендації «Про організовану і самостійну діяль­ність дітей у дошкільному навчальному закладі» (лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 №1.4/18-3082)
3.       Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують до­ шкільні навчальні заклади (лист Міністерства освіти і науки від 18.12.2000 №1/9-510).
4.       Інструктивно-методичними рекомендації «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (лист Міністерства освіти і науки від 04.10.2007 №1/9-583)
5.       Інструктивно-методичними  рекомендації   «Про   здійснення   соціально-педа­гогічного патронату» (лист Міністерства освіти і науки від 17.12. 2008 №1/9-811)
6.       Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку (лист Міністерства освіти і на­уки від 27.09.2010 №1/9-666)
8.      Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році (інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.06.2011 №1/9-482)
9.       Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів (лист МОНМСУ від 13.08.2012 № 1/9-586)
10.  Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 10.06.2009 №1/9-393)
11.  Про організацію роботи, з дітьми дошкільного віку у 2010/2011 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки від 18.08.2010 №1/9-570)
12. План дій щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних на­вчальних закладах та у початковій школі загальноосвітніх навчальних закла­дів на 2009-2012 роки (схвалений рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 26.03.2009 №3/2-2)
13. Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 н.р.(лист МОНМСУ від 21.05.2012 № 1/9-388)    

Немає коментарів:

Дописати коментар